Strona główna

Witamy na stronie projektu „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny”.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet VI. „Zrównoważony Rozwój Miast” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów  zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja – małe miasta”.

Całkowita wartość projektu: 5 576 382,14 zł
Wartość dofinansowania: 4 578 209,73 zł